Sekretariat

Godziny urzędowania sekretariatów:

1. Sekretariat Dyrektora              8:30 - 15:30

2. Sekretariat uczniowski             9:00 - 15:00

 

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej / świadectwa

Nr konta i dane do przelewu:

08 1030 1508 0000 0005 5091 2007

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

Do prośby o wydanie duplikatu prosimy także załączyć obowiązkowe oświadczenie. Wzór poniżej: 

O Ś W I A D C Z E N I E
Niniejszym oświadczam, że przedstawiona we wniosku przyczyna wystąpienia o wydanie duplikatu dokumentu jest prawdziwa i znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej wynikające z art. 272 kk (przestępstwo za składanie fałszywych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go do:
Zespół Szkół Nr 3
im. 2 Armii Wojska Polskiego
02-646 Warszawa
ul. Fryderyka Joliot-Curie 13
NIP: 521-14-00-549