RADA RODZICÓW  2019/2020

Dorota Tomczyk - przewodnicząca
Rafał Gałka - z-ca przewodniczącej
Katrzyna Szaro - skarbnik
Beata Saganowska- sekretarz
Robert Zakowicz - przew. komisji rewizyjnej
Agnieszka Wantuch

KONTO BANKOWE:

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
02-646 WARSZAWA
UL. FR. JOLIOT-CURIE 13

08 1240 6410 1111 0000 4599 3158     Bank Pekao SA