RADA RODZICÓW  2018/2019

Dorota Tomczyk - przewodnicząca
Iwona Sierżęga - z-ca przewodniczącej
Katrzyna Szaro - skarbnik
Małgorzata Błaszczyszyn - protokolantka
Robert Zakowicz - przew. komisji rewizyjnej
Iwona Bartosiewicz
Nina Frankowska

KONTO BANKOWE:

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
02-646 WARSZAWA
UL. FR. JOLIOT-CURIE 13

08 1240 6410 1111 0000 4599 3158     Bank Pekao SA

Regulamin Rady Rodziców

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.

W dniu 5 grudnia 2007 roku Rada Rodziców Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych uchwaliła regulamin swojej działalności uwzględniający zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty.

Aktualny Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 »