Misja szkoły / model absolwenta

Misja szkoły  (Statut)

 • Zespół jest szkołą, która odwołuje się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego.
 • Misją Zespołu jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka. Działamy w przekonaniu, że wychowanie i wykształcenie stanowią równoważną i integralną całość.
 • Wychowując, pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, jakimi są dobro, prawda i piękno; uznawał, że granicą wolności jest dobro drugiego człowieka, a prawa, którymi cieszy się jako wolny człowiek, są prawami każdego człowieka.
 • Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej kultury i tradycji, których częścią jest głęboki szacunek dla odmienności kultur w imię szeroko pojętej tolerancji oraz postawa dialogu.
 • Ucząc, wierzymy, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć świat, ludzi i samego siebie tak aby mógł godnie, świadomie, aktywnie żyć w poczuciu własnej wartości w przekonaniu, że współtworzy rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje.

 

Koncepcja pracy szkoły   (Dyrektor)

Wszechstronne wykształcenie młodego człowieka i przygotowanie go do życia w szeroko rozumianym aspekcie.

Zespół Szkół nr 3 jest placówką w miarę nowoczesną i bezpieczną, przygotowującą młodego człowieka do osiągnięcia sukcesów w życiu zawodowym, społecznym i osobistym.

Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie technika ekonomisty, technika logistyka, technika organizacji reklamy. Przygotowuje się do  świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie, korzystania ze źródeł informacji, życia w zjednoczonej Europie, rozbudza swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata, uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć swoje miejsce w życiu. W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość i pasje. Jest silnie związany ze środowiskiem lokalnym i otwarty na jego potrzeby, respektuje standardy krajowe oraz potrzeby edukacyjne środowiska. W naszej szkole wspieramy rozwój ucznia poprzez skuteczne nauczanie, wychowanie, opiekę oraz  system dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających, kół zainteresowań i konkursów tematycznych, zawodów sportowych i zajęć rekreacyjnych. Zespół Szkół to szkoła z tradycją -  w 2015 roku będziemy obchodzić jej pięćdziesięciolecie.

W szkole pracują otwarci i twórczy nauczyciele, współpracują ze sobą i dyrekcją nad rozwojem organizacyjnym szkoły i własnym samokształceniem.

W szkole tworzymy kulturę oceniania, poprzez zapoznanie rodziców i uczniów z wymogami edukacyjnymi, kryteriami oceniania. Dążymy do coraz bardziej efektywnego zarządzania podnoszącego prestiż szkoły.

Praca naszego zespołu opiera się na statucie, regulaminach oraz programach wychowawczym i profilaktyki, współtworzonych i realizowanych przez całą społeczność szkolną (nauczyciele, uczniowie, rodzice). Szczegółowe roczne zadania dydaktyczne, wychowawcze oraz formy ich realizacji określa plan pracy na dany rok szkolny, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.


Model absolwenta (Statut)

Sylwetka absolwenta kreowana przez szkołę. Absolwent:

a)   jest dumny z faktu bycia Polakiem,
b)   zna i szanuje tradycje narodu, państwa, środowiska lokalnego,
c)   szanuje symbole narodowe i hymn państwowy,
d)   zna prawo i je przestrzega,
e)   wywiązuje się ze swoich obowiązków,
f)    okazuje szacunek wobec innych osób oraz wszystkich istot żywych,
g)   samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność,
h)   zna siebie i pozytywnie wykorzystuje swoje predyspozycje i talenty,
i)     planuje swoją przyszłość, podejmuje inicjatywy, jest kreatywny i przedsiębiorczy,
j)     umie znaleźć się na rynku pracy i komunikować się z pracodawcą,
k)   dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele i zadania szkoły  (Statut)

 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 2. Szkoła uczy etycznego postępowania, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych, wyczula na rolę człowieka w świadomym kształtowaniu i ochronie środowiska, w którym żyje.
 3. Szkoła kształci i otacza opieką wszystkich uczniów, w szczególności młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, udziela im pomocy psychologicznej, pedagogicznej i materialnej.
 4. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne.
 5. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technika.
 6. Szkoła stwarza sprzyjające warunki do rozwijania zainteresowań uczniów.