REGULAMIN BOISK  SZKOLNYCH W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

 1. Boiska przy Zespole Szkół nr 3 są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00 (również dla społeczności lokalnej na potrzeby doraźnej rekreacji sportowej).
 2. Osoby korzystające z boisk szkolnych muszą stosować się do aktualnie obowiązującego prawa (m.in. dotyczącego zakrywania ust i nosa oraz przebywania określonej liczby osób na boisku).
 3. Szkoła nie udostępnia sprzętu sportowego do
 4. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach należy bezzwłocznie powiadomić pracowników szkoły.
 6. Na terenie boisk sportowych zabrania się:
  • niszczenia urządzeń sportowych, płyt boisk i ogrodzenia,
  • śmiecenia,
  • używania butów typu: korki, kolce,
  • jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, na rolkach, deskorolkach, itp…
  • wchodzenia na ogrodzenie,
  • zakłócania porządku i używania wulgaryzmów.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
 8. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk (nie dotyczy zajęć szkolnych).
 9. Osoby korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie pracownika szkoły są zobowiązane do natychmiastowego zaprzestania tych działań i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
 10. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu boisk przez

służby porządkowe i policję każdej osoby niestosującej się do niniejszego regulaminu.

 1. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postepowania karno-administracyjnego.
 2. Telefony alarmowe do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych:

- WSSE w warszawie 22 6203719, wewn. 500 lub 502 171 171

 • infolinia NFZ (telefoniczna informacja Pacjenta) 800 190 590
 • Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna 606 108 040

PRAWO DO WEJŚCIA NA TEREN BOISK MAJĄ TYLKO OSOBY ZDROWE I BEZ OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH NA ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ   (od 25 maja)

 1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele bez objawów choroby zakaźnej.
 3. W bibliotece może przebywać 1 osoba zwracająca lub wypożyczająca książki.
 4. Osoby oczekujące przed biblioteką powinny zachować bezpieczny dystans.
 5. Osoby zwracające książki do biblioteki zostaną poproszone o pozostanie
  w wyznaczonej strefie, bez możliwości jej przekroczenia.
 6. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek
  i oznacza datą książki zwracane do biblioteki.
 7. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA[*]
ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ KONSULTACJI DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

 1. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać uczniowie bez objawów chorób zakaźnych.
 2. Konsultacje mogą prowadzić nauczyciele bez objawów chorób zakaźnych.
 3. Otwarte jest wejście główne do szkoły – nie wchodzi się przez szatnię.
 4. Po wejściu do szkoły należy pójść do łazienki umyć ręce, a następnie skorzystać z płynu do dezynfekcji, który będzie stał na korytarzu.
 5. Uczeń korzystający z konsultacji po umyciu i dezynfekcji rąk udaje się prosto do sali, w której odbywają się konsultacje (grafik konsultacji można sprawdzić na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie młodzieżowym).
 6. W tym samym czasie w sali lekcyjnej może przebywać maksymalnie 13 osób (12 uczniów, 1 nauczyciel).
 7. Uczniowie i nauczyciele powinni mieć zasłonięte usta i nos, niemniej jednak – jeśli w czasie konsultacji – nie ma przemieszczania się po sali, można po zajęciu miejsca zdjąć ochronę z twarzy.
 8. Po zajęciach (45 minut) uczeń zabiera swoje rzeczy i wychodzi do domu.
 9. W sali lekcyjnej należy zajmować co drugą ławkę (odstępy 1,5m).
 10. Okrycie wierzchnie należy zabrać ze sobą do sali i powiesić na krześle.
 11. Szkoła nie udostępnia żadnych przyborów (zeszyt, książka, długopis, ołówek,…) - wszystko uczeń przynosi i zabiera ze sobą (zabrania się również pożyczania przyborów od innych uczniów).
 12. Źródełko wody pitnej oraz automaty z przekąskami oraz gorącymi i zimnymi napojami są nieczynne. Szkoła nie zapewnia wody ani posiłku.
 13. Sale, w których odbywają się konsultacje są dezynfekowane i wietrzone po każdych odbytych zajęciach (co najmniej raz na godzinę).

 

[*] Procedury bezpieczeństwa dotyczą uczniów i nauczycieli