Dyrekcja szkoły i godziny urzędowania

 

Dyrektor: dr Małgorzata Plichcińska

Kierownik szkolenia praktycznego: Krzysztof Kosewski

Czytaj więcej: Dyrekcja szkoły i godziny urzędowania

Pedagog szkolny

KOMUNIKAT (01.09.2017r.)

Drodzy Uczniowie klas I

Uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają orzeczenia, opinie psychologiczne z poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie niniejszych dokumentów do pedagoga szkolnego do dnia 08.09.2017 r. w związku z koniecznością zaplanowania wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę o dostarczenie kopii dokumentów wraz z oryginałami (tylko do wglądu) w związku z koniecznością potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem.

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd m.st. Warszawy. Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:
a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy 
b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 514 zł 
Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym osobiście lub tel. (22 844 75 14 w. 20) do dnia 08.09.2017 r. 
Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania (do pobrania)Oświadczenie o dochodach (do pobrania)

--------------------------------------------------------------------------------------

Pedagog szkolny zapewnia:

 • indywidualny kontakt z uczniem, rodzicem, wychowawcą
 • rozmowę
 • wysłuchanie
 • wsparcie
 • poradnictwo

Gdy pojawiają się kłopoty istotne jest, aby zacząć nad nimi pracować i by nie być wtedy samemu.

Jeśli więc korzystamy z czyjejś pomocy, wiedzy, wsparcia, to nie dlatego, że jesteśmy słabi, ale dlatego, że jesteśmy  mądrzy.

 


Zapraszam:

Poniedziałek

10.00 - 14.00

Wtorek

10.00 - 14.00

Środa

10.00 - 14.00

Czwartek

10.00 - 13.00

 

 

 

 

Anna Kunkiewicz

(pedagog)

tel. 22/844-75-17 w.20

Rada Rodziców

KONTO BANKOWE:

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
02-646 WARSZAWA
UL. FR. JOLIOT-CURIE 13

08 1240 6410 1111 0000 4599 3158     Bank Pekao SA

Regulamin Rady Rodziców

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

Czytaj więcej: Rada Rodziców

Historia szkoły

 

Datuje się od 1955 roku, kiedy to powstała jej protoplastka, jedna z pierwszych pięciu w powojennej Polsce, Zasadnicza Szkoła Handlowa z siedzibą przy ul. Odyńca w Warszawie.

Czytaj więcej: Historia szkoły

Kontakt

 

Zespół Szkół Nr 3
im. 2 Armii Wojska Polskiego

02-646 Warszawa
ul. Fryderyka Joliot-Curie 13
NIP: 521-14-00-549

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Kontakt

Misja szkoły / model absolwenta

Misja szkoły  (Statut)

 • Zespół jest szkołą, która odwołuje się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego.
 • Misją Zespołu jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka. Działamy w przekonaniu, że wychowanie i wykształcenie stanowią równoważną i integralną całość.
 • Wychowując, pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, jakimi są dobro, prawda i piękno; uznawał, że granicą wolności jest dobro drugiego człowieka, a prawa, którymi cieszy się jako wolny człowiek, są prawami każdego człowieka.
 • Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej kultury i tradycji, których częścią jest głęboki szacunek dla odmienności kultur w imię szeroko pojętej tolerancji oraz postawa dialogu.
 • Ucząc, wierzymy, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć świat, ludzi i samego siebie tak aby mógł godnie, świadomie, aktywnie żyć w poczuciu własnej wartości w przekonaniu, że współtworzy rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje.

 

Koncepcja pracy szkoły   (Dyrektor)

Wszechstronne wykształcenie młodego człowieka i przygotowanie go do życia w szeroko rozumianym aspekcie.

Zespół Szkół nr 3 jest placówką w miarę nowoczesną i bezpieczną, przygotowującą młodego człowieka do osiągnięcia sukcesów w życiu zawodowym, społecznym i osobistym.

Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie technika ekonomisty, technika logistyka, technika organizacji reklamy. Przygotowuje się do  świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie, korzystania ze źródeł informacji, życia w zjednoczonej Europie, rozbudza swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata, uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć swoje miejsce w życiu. W życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość i pasje. Jest silnie związany ze środowiskiem lokalnym i otwarty na jego potrzeby, respektuje standardy krajowe oraz potrzeby edukacyjne środowiska. W naszej szkole wspieramy rozwój ucznia poprzez skuteczne nauczanie, wychowanie, opiekę oraz  system dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających, kół zainteresowań i konkursów tematycznych, zawodów sportowych i zajęć rekreacyjnych. Zespół Szkół to szkoła z tradycją -  w 2015 roku będziemy obchodzić jej pięćdziesięciolecie.

W szkole pracują otwarci i twórczy nauczyciele, współpracują ze sobą i dyrekcją nad rozwojem organizacyjnym szkoły i własnym samokształceniem.

W szkole tworzymy kulturę oceniania, poprzez zapoznanie rodziców i uczniów z wymogami edukacyjnymi, kryteriami oceniania. Dążymy do coraz bardziej efektywnego zarządzania podnoszącego prestiż szkoły.

Praca naszego zespołu opiera się na statucie, regulaminach oraz programach wychowawczym i profilaktyki, współtworzonych i realizowanych przez całą społeczność szkolną (nauczyciele, uczniowie, rodzice). Szczegółowe roczne zadania dydaktyczne, wychowawcze oraz formy ich realizacji określa plan pracy na dany rok szkolny, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.


Model absolwenta (Statut)

Sylwetka absolwenta kreowana przez szkołę. Absolwent:

a)   jest dumny z faktu bycia Polakiem,
b)   zna i szanuje tradycje narodu, państwa, środowiska lokalnego,
c)   szanuje symbole narodowe i hymn państwowy,
d)   zna prawo i je przestrzega,
e)   wywiązuje się ze swoich obowiązków,
f)    okazuje szacunek wobec innych osób oraz wszystkich istot żywych,
g)   samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność,
h)   zna siebie i pozytywnie wykorzystuje swoje predyspozycje i talenty,
i)     planuje swoją przyszłość, podejmuje inicjatywy, jest kreatywny i przedsiębiorczy,
j)     umie znaleźć się na rynku pracy i komunikować się z pracodawcą,
k)   dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele i zadania szkoły  (Statut)

 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 2. Szkoła uczy etycznego postępowania, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych, wyczula na rolę człowieka w świadomym kształtowaniu i ochronie środowiska, w którym żyje.
 3. Szkoła kształci i otacza opieką wszystkich uczniów, w szczególności młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, udziela im pomocy psychologicznej, pedagogicznej i materialnej.
 4. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne.
 5. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technika.
 6. Szkoła stwarza sprzyjające warunki do rozwijania zainteresowań uczniów.

 

Sekretariat

 

Godziny urzędowania sekretariatów :

1. Sekretariat Dyrektora              8:30 - 15:30

2. Sekretariat uczniowski             8:30 - 15:30

 

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej / świadectwa

Nr konta i dane do przelewu:

08 1030 1508 0000 0005 5091 2007

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa

 

Wzory dokumentów do pobrania:

 1. Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu  >>> 
 

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci przetwarzanych w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Fr. Joliot-Curie 13  - zwaną dalej Placówką, jest  Dyrektor tej Placówki.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Placówce jest Dariusz Lewandowski,    adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, przetwarzane będą w celu:
  wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, będą:  administrator danych osobowych, pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z zachowaniem zapisów   przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień art. 15÷18 oraz 20÷21 RODO.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - art. 7 ust. 3 RODO.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Placówki.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                               Dyrektor Szkoły
                                                            Halina Rogowska-Oktaba

Podkategorie