1. Innowacja  -  „Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym  w Unii Europejskiej”

Od roku szkolnego 2016/2017 prowadzimy w naszej szkole planujemy innowację w zawodzie technik ekonomista. Innowacja obejmuje  klasy I - III i ma wymiar  1 godziny 
w każdej klasie w całym cyklu nauczania. Innowacja ta jest skorelowana z przedmiotem teoretycznym, prowadzonym w klasach I-III „Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej”, a jej tytuł to „Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej”. Innowacyjność zajęć polega na tym, że będą one prowadzone w formie zajęć praktycznych: różnego rodzaju spotkań, seminariów, warsztatów lub wycieczek programowych do instytucji, zajmujących się tematyką unijną.

2. Innowacja pedagogiczna  -  „Uczeń w świecie tekstów kultury”

Innowacja jest wdrażana od roku szkolnego 2018/2019 w klasach maturalnych w ramach przedmiotu - język polski. Współpracujemy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Stowarzyszeniem „Nowe Horyzonty” oraz kinem Muranów. Wszystkie tematy i problemy poruszane na zajęciach łączą się z postawą programową i należy je traktować jako innowacyjny element wzmacniający przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Stosowane metody pracy: praca w grupach, metoda warsztatowa, prelekcja i seans filmowy, dyskusja. Uczniowie zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, wskazują w utworach uniwersalne normy i konflikty wartości,  dostrzegają w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości) oraz próbują zrozumieć źródła tych konfliktów. Wiadomości i umiejętności pozyskane w czasie zajęć w FINA oraz w kinie Muranów są wykorzystywane, utrwalane w czasie nauki  w systemie klasowo – lekcyjnym. Ewaluacja wykazuje zainteresowanie uczniów proponowanymi zajęciami. Innowacja wpływa na: rozwój w uczniach kompetencji, zrozumienie współczesnego świata oraz znajomości polskich i światowych utworów, przygotowanie młodzieży do świadomego odbioru tekstów kultury. Innowacja umożliwia indywidualizację nauczania, skutkuje podwyższeniem wyników edukacyjnych i wychowawczych, a tym samym wzmacnia podnoszenie jakości pracy szkoły.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYDARZENIA 2019/2020

Klasa 2C w Muzeum Warszawy

W dniu 25 października 2019 r. klasa 2C uczestniczyła w lekcji „Promocja i propaganda” w Muzeum Warszawy. W trakcie zajęć badaliśmy różne formy promowania rzeczy, miejsc, ludzi i idei. Zastanawialiśmy się, czy głoszenie idei demokratycznych może być propagandą, jak promują się politycy, co to jest fake news, co, w jaki sposób i w jakim celu można promować. Odkrywaliśmy materialne świadectwa narzędzi, rozwoju i specyfiki reklamy oraz propagandy.