Daty związane z organizacją roku szkolnego

  2 września 2019 - rozpoczęcie roku szkolnego

  11 października 2019 - ślubowanie klas I

  20 listopada - zagrożenia oceną niedostateczną

  20 grudnia 2019 - śródrocze / zakończenie I okresu - termin wystawienia ocen śródrocznych

  23 - 31 grudnia 2019 - zimowa przerwa świąteczna

  10 - 23 lutego 2020 - ferie zimowe 

  8 kwietnia - termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych

  9 - 14 kwietnia 2020 - wiosenna przerwa świąteczna

  24 kwietnia 2020 - zakończenie zajęć szkolnych w klasach maturalnych

  4 - 29 maja 2020 - praktyki zawodowe

  18 czerwca  - terminw ystawienia ocen końcoworocznych

  26 czerwca 2020 - zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym  2018/19

  27 czerwca - 31 sierpnia 2020 - wakacje

Egzaminy maturalne

  4 - 22.05.2020 - termin główny

  1 - 6.06.2010 - termin dodatkowy

  3 lipiec - wyniki egzaminu maturalnego

  24 - 25.08.2020 - termin poprawkowy

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

  10.01.2020 - część pisemna
  w okresie od 11 do 15.01.2020 - część praktyczna 

  20.03 - wyniki egzaminów sesji zimowej

  23.06.2020 - część pisemna
  w okresie od 24.06 do 09.07.2020 - część praktyczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

  14.10.2019

  2,3. 01.2020

  10.01.2020

  4, 5, 6.05.2020

  23.06.2020