Technik organizacji reklamy 333906

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej.

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest wyposażenie absolwenta w taki zasób wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro i mikroekonomicznej.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji reklamy należy m.in. pozyskiwanie klientów do współpracy a agencjami reklamowymi i mediami, definiowanie szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej), dobieranie metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz interpretowanie tych badań, dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu reklamy oraz branży towarowej, stosowanie różnorodnych technik reklamowych, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa , organizacja działalności wystawienniczej.

Technik organizacji reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów     i usług reklamowych. Potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe. Projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.

Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami  reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Nauka w naszej szkole umożliwia:
zdobycie tytułu technika organizacji reklamy
uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
          A.26.sprzedaż produktów i usług reklamowych
          A.27.organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.26. odbywa się pod koniec klasy drugiej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.27. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich jak: pełno profilowe i specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, Biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw  kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej ( public relations).

NAUCZANE  PRZEDMIOTY
W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące w wymiarze 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego oraz blok przedmiotów ogólnozawodowych obejmujących następujące przedmioty:
podstawy ekonomii,
ekonomika,
marketing,
elementy towaroznawstwa,
organizacja reklamy,
poligrafia,
działalność gospodarcza,
pracownia sprzedaży usług reklamowych,
pracownia reklamy,
pracownia tworzenia środków reklamowych

PRAKTYKA ZAWODOWA
Szczególną rolę w procesie kształcenia technika organizacji reklamy ma prawidłowy przebieg praktyk zawodowych. Szkoła w tym zakresie  nawiązuje na bieżąco współpracę z z różnymi przedsiębiorstwami zarówno państwowymi jak i prywatnymi przedsiębiorstwami sektora usług reklamowych. Oparta na wieloletnich umowach współpraca to nie tylko możliwość odbywania praktyk zawodowych ale i potencjalne stanowiska pracy dla absolwentów szkoły.