Technik ekonomista 331403

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Kandydat do zawodu technika ekonomisty powinien interesować się EKONOMIĄ w szerokim tego słowa znaczeniu i ekonomiką oraz przedmiotami ścisłymi. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy na kształcenie zawodowe teoretyczne jak i praktyczne przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z przedsiębiorcą, analizą ekonomiczną jak i prowadzeniem własnego biura rachunkowego czy prowadzenia kadr i płac , projektowaniem baz danych i wykorzystaniem różnych programów finansowo-księgowych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

W trakcie nauczania uczniowie mają możliwość zdobycia kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji  pod koniec drugiej klasy oraz kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości  pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dają możliwość szybkiego przekwalifikowania. Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych uzyska zawód technika rachunkowości, a technik rachunkowości  po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. uzyska zawód technik ekonomisty

BAZA DYDAKTYCZNA
W naszej szkole uczniowie korzystają z 2 pracowni komputerowych wyposażonych w pełne oprzyrządowanie komputerowe z dostępem do internetu i wielu pracowni zawodowych. W pracowniach tych znajduje się komputer z rzutnikiem multimedialnym i w wielu przypadkach tablica interaktywna.
Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe, drukarkę i skaner. Każdy uczeń posiada możliwość korzystania z internetu.

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI I STOWARZYSZENIAMI
Uczniowie 2 i 3 klasy wg starego programu nauczania   odbywają 3-tygodniowe ( 3 –tygodnie w 2 klasie i 3- tygodnie w 3 klasie i w kl. 2 technikum  wg nowego programu nauczania 4 tygodnie) praktyki zawodowe w zakładach pracy i na uczelniach, których profil działalności związany jest z zawodem technika ekonomisty. Niektóre z tych zakładów zainteresowane są zatrudnianiem naszych absolwentów po ukończeniu szkoły. Bywa i tak, że uczniowie po ukończeniu praktyki zawierają z zakładem umowę o pracę. Aktualnie szkoła współpracuje z takimi zakładami jak:  Urzędy Skarbowe na terenie Warszawy i Piaseczna, SGSP, Banki, Biura rachunkowe, prywatne firmy, Gazownia warszawska i inne.

PRZEDMIOTY
Dla Technika Ekonomisty realizowany jest program nauczania 341[02] w klasach starszych i nowy program nauczania  331403 dla klas pierwszych i dla tych którzy wstąpią w nasze szeregi po roku 2012 w czteroletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum. Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do matury oraz do egzaminu zawodowego. Dlatego też oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych i specjalizacyjnych. W czteroletnim cyklu nauczania występują takie przedmioty zawodowe jak:

  • Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
  • Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość
  • Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej
  • Rachunkowość finansowa
  • Działalność przedsiębiorstwa
  • Kadry i płace
  • Biuro rachunkowe