PRAKTYKI ZAGRANICZNE W ZS nr 3

PRAKTYKI W LONDYNIE

            W roku szkolnym 2016/17 ZS nr 3 weźmie udział w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego  finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

            Dla naszych uczniów oznacza to możliwość skorzystania z bezpłatnego wyjazdu na praktyki zawodowe do Londynu.

Tytuł projektu: Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy.

Cel projektu: odbycie praktyk zawodowych w Londynie przez 20 wybranych uczniów klas trzecich w zawodach technik ekonomista i technik organizacji reklamy kształcący się w Zespole Szkół nr 3.

Beneficjent: Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

Barbara Chamczyk – zarządzanie projektem

Dorota Kowalczyk – zarządzanie projektem

Ewa Skokowska – rozliczanie budżetu projektu

-----------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI

Komunikat nr 3 - Terminy obowiązkowych zajęć dla uczniów zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Londynie w marcu. Czytaj więcej >>>

Komunikat nr 2 - 8 lutego 2017 o godz. 18.00 (po planowych zebraniach z rodzicami) odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów przygotowujących się do wyjazdu na praktyki w Londynie.
Prosimy o obecność, ponieważ w czasie spotkania zostaną podane ważne informacje dotyczące szczegółów wyjazdu.

Komunikat nr 1 - testy przed praktykami w Londynie Czytaj >>>

Do walki o miejsca na stażu w firmach londyńskich przystąpiło 30 uczniów klas trzecich. W procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna wyłoniła 24 osoby, które wezmą udział w zajęciach przygotowawczych zaplanowanych na styczeń-marzec 2017 roku. Lista uczniów wywieszona jest na tablicy informacyjnej projektu Erasmus+ w Zespole Szkół nr 3.
Na początku lutego uczniowie napiszą test przygotowany i sprawdzony przez partnera szkoły w Londynie. Wynik testu zostanie wzięty pod uwagę przy ostatecznym wyborze 20 uczniów, którzy wyjadą do Londynu.

TERMINY OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE W LONDYNIE

Każdy uczeń wyjeżdżający na praktyki zawodowe za granicę musi uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.
Lista zajęć obejmuje:

-       przygotowanie językowe (20 godz. lekcyjnych)

-       przygotowanie kulturowe (6 godz. lekcyjnych)

-       przygotowanie pedagogiczne (2 godz. lekcyjne)

-       zajęcia BHP (2 godz. lekcyjne)

MARZEC 2017

W styczniu i lutym 2017 roku kandydaci na praktyki do Londynu odbyli:
- przygotowanie językowe – 14 godz. lekcyjnych
- przygotowanie pedagogiczne – 2 godz. lekcyjne

Na marzec 2017 zaplanowano:

- przygotowanie językowe – 6 godz. lekcyjnych,
- przygotowanie kulturowe – 6 godz. lekcyjnych
- przygotowanie pedagogiczne – 4 godz. lekcyjne
- BHP – 2 godz. lekcyjne

Zajęcia zaplanowane na marzec 2017 będą odbywać się wg. poniższego grafiku dla uczniów obydwu klas 3e i 3r:

 04.03 – sobota godz. 9.00 (3 godz. lekcyjne przygotowania językowego w grupach + 2 godz. lekcyjne przygotowania pedagogicznego)

11.03 – sobota godz. 9.00 (3 godz. lekcyjne przygotowania kulturowego + 2 godz. lekcyjne przygotowania pedagogicznego)

13.03 – poniedziałek godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne przygotowania kulturowego)

15.03 – środa godz. 14.30 (1 godz. lekcyjna przygotowania kulturowego)

18.03 – sobota godz. 8.45 (3 godz. lekcyjne przygotowania językowego w grupach)

04.03 odbędzie się test językowy, na podstawie którego uczniowie zostaną przydzieleni do firm w Londynie.

Termin zajęć BHP zostanie podany później.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na styczeń i luty 2017 zaplanowano zajęcia z języka angielskiego – 14 godz. lekcyjnych. Zajęcia będą odbywać się w grupach wg. poniższego grafiku:

KL. 3E

18.01 – środa godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

25.01 – środa godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

28.01 – sobota godz. 9.00 (4 godz. lekcyjne)

01.02 – środa godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

04.02 – sobota godz. 9.00 (4 godz. lekcyjne)

KL. 3R

16.01 – poniedziałek godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

23.01 – poniedziałek godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

28.01 – sobota godz. 9.00 (4 godz. lekcyjne)

30.01 – poniedziałek godz. 14.30 (2 godz. lekcyjne)

04.02 – sobota godz. 9.00 (4 godz. lekcyjne)

W marcu 2017 odbędą się pozostałe zajęcia przygotowawcze – grafik zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

----------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM PROJEKTU:

wrzesień 2016:          podpisanie umowy z FRSE,

październik 2016:     podpisanie umowy z ADC College (partnerem ZS nr 3 w Londynie), powołanie komisji rekrutacyjnej i zespołu ewaluacyjnego, ogłoszenie regulaminu rekrutacji,

październik - listopad 2016:     przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie kandydatów na wyjazd,

grudzień 2016 - marzec 2017:     przeprowadzenie zajęć przygotowawczych: językowych (20h), kulturowych (6h), pedagogicznych (6h), BHP (2h),

maj 2017:       wyjazd na staż,

czerwiec - wrzesień 2017:    ewaluacja projektu,

wrzesień - listopad 2017:      upowszechnianie rezultatów projektu w środowisku szkolnym i lokalnym (rezultaty cząstkowe upowszechniane będą na bieżąco)

do czerwca 2018:      przygotowanie raportu końcowego.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

W roku szkolnym 2016/17 do projektu mobilności mogą zgłaszać się uczniowie klas trzecich ZS nr 3. Zgodnie z programem szkoły będą oni odbywać miesięczne praktyki zawodowe w maju 2017. Praktyki w Londynie są alternatywą praktyk w Polsce.

Uczniowie zainteresowani odbywaniem praktyk w Londynie powinni postępować według następujących kroków:

KROK 1: zapoznać się z informacjami dotyczącymi projektu zamieszczonymi na stronie internetowej i tablicy informacyjnej. Prosimy również śledzić ich aktualizacje i zwrócić uwagę na wymagania wobec kandydatów.

KROK 2: wypełnić formularz zgłoszeniowy do 17.10.2016 (do pobrania i złożenia u pani Barbary Chamczyk)

KROK 3: wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do wyjazdu, które odbywać się będą w terminie grudzień 2016 - marzec 2017 (szkolenia są obowiązkowe).

KRYTERIA NABORU UCZESTNIKÓW:

W celu wyłonienia grupy kandydatów na staż, zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która weżmie pod uwagę następujące  kryteria:

  1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec 1 i 2 klasy (0-6 pkt)
  2. ocena z zachowania na koniec 2 klasy (min. poprawna) (3-6 pkt)
  3. wynik testu z języka angielskiego (0-6 pkt)
  4. opinia wychowawcy (zdyscyplinowanie, kultura osobista, postawy prospołeczne) (0-6 pkt)
  5. wynik testu z przedmiotów zawodowych (0-6 pkt)

W sumie uczestnik będzie mógł otrzymać maximum 30 pkt.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 kandydatów z najwyższymi wynikami. Powstanie też lista rezerwowa.

Procedura odwoławcza: po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów, uczeń będzie miał 5 dni na złożenie do sekretariatu dyrektora szkoły odwołanie od decyzji komisji. Komisja rekrutacyjna zbierze sie ponownie w celu rozpatrzenia odwołania.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STAŻ:

Kandydaci będą zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdu oraz  kursie przygotowującym do wyjazdu, który odbędzie się w okresie od grudnia 2016 do marca 2017 (dokładane daty zostaną podane później). Kurs będzie obejmował:

–                    20 h przygotowania językowego (język angielski biznesowy)

–                    6 h przygotowania kulturowego

–                    6 h przygotowania psychologiczne-pedagogicznego

–                    2 h przygotowania BHP

Zajęcia odbywać się będą popołudniami lub w soboty. Obecność na zajęciach kursanci będą każdorazowo potwierdzać podpisem.

Za nieobecności na zajęciach kandydaci będą otrzymywali punkty ujemne.