AKTUALNE KOMUNIKATY NA KOŃCU ARTYKUŁU

Zagraniczne praktyki zawodowe w Sewilli – maj 2020

         W roku szkolnym 2019/20 Zespół Szkół nr 3 ponownie weźmie udział w projekcie mobilności edukacyjnej, w ramach której nasi uczniowie wyjadą na miesięczne praktyki zawodowe do Sewilli. 

         Nasz wniosek został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"

Tytuł projektu: Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces.
Kwota dofinansowania: 126.020 EURO

HARMONOGRAM PIERWSZEGO ETAPU PROJEKTU:

wrzesień 2019:   podpisanie umowy z FRSE,
listopad 2019 :   podpisanie umowy z  firmą euroMind (partnerem ZS nr 3 w Sewilli), powołanie komisji rekrutacyjnej i zespołu ewaluacyjnego, ogłoszenie regulaminu rekrutacji,
listopad 2019:     udostępnienie formularzy zgłoszeniowych, przeprowadzenie rekrutacji i stworzenie roboczej listy kandydatów na wyjazd (lista właściwa oraz lista rezerwowa),
grudzień 2019 - luty 2020:     przeprowadzenie zajęć przygotowawczych: językowych (20h), kulturowych (10h), pedagogicznych (10h), warsztaty z doradcą zawodowym (6h), przeprowadzenie testu sprawdzającego poziom języka angielskiego przysłanego przez partnera (euroMind),
marzec 2020: ogłoszenie ostatecznej grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki,
maj 2020:       wyjazd na staż,
listopad 2020:    ewaluacja projektu,
listopad 2020:    upowszechnianie rezultatów projektu w środowisku szkolnym i lokalnym (rezultaty cząstkowe upowszechniane będą na bieżąco).

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

            W roku szkolnym 2019/20 do projektu mobilności mogą zgłaszać się uczniowie klas trzecich ZS nr 3. Zgodnie z programem szkoły będą oni odbywać miesięczne praktyki zawodowe w maju 2020. Praktyki w Sewilli są alternatywą praktyk zawodowych w Polsce.

            Uczniowie zainteresowani odbywaniem praktyk w Sewilli powinni postępować według następujących kroków:

KROK 1: zapoznać się z informacjami dotyczącymi projektu zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej. Prosimy również śledzić ich aktualizacje i zwrócić uwagę na wymagania wobec kandydatów.

KROK 2: wypełnić formularz zgłoszeniowy do 12 listopada 2019 do godz. 12.00 (do pobrania i złożenia w sekretariacie młodzieżowym szkoły oraz ze strony internetowej szkoły)

KROK 3: wziąć udział w testach językowych i teście z przedmiotów zawodowych

KROK 4: wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do wyjazdu, które odbywać się będą w terminie grudzień 2019 - luty 2020 (szkolenia są obowiązkowe) oraz przystąpić do testu potwierdzającego znajomość języka angielskiego przygotowanego przez firmę euroMind.

 Etapy rekrutacji:

Etap I. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz opracowanie listu motywacyjnego dotyczącego mobilności.

Etap II. Przystąpienie do szkolnego testu z języka angielskiego i testu z przedmiotów zawodowych.

Etap III. Wyłonienie listy uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych (lista właściwa i lista rezerwowa)

Etap IV. Uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu. Uczniowie będą zdobywać punkty za obecności i udział w zajęciach. Braki w obecnościach skutkować mogą przesunięciem kandydata  do listy rezerwowej.

Etap V. Wyłonienie listy 18 kandydatów gotowych do udziału w stażu zagranicznym. 

Kryteria naboru uczestników:

W celu wybrania grupy kandydatów na staż, zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę kryteria zawarte w „Formularzu zgłoszeniowym ucznia”, oraz w „Regulaminie rekrutacji”

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 18 kandydatów z najwyższymi wynikami. Powstanie też lista rezerwowa. 

Kolejnym etapem rekrutacji będzie udział uczniów w zajęciach przygotowawczych. Uczniowie z brakami w obecnościach mogą nie zakwalifikować się do wyjazdu. 

W lutym 2020 roku zostanie przeprowadzony test z języka angielskiego decydujący o ostatecznym kształcie grupy uczniów zakwalifikowanych na praktyki. 

Procedura odwoławcza: po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów, uczeń będzie miał 5 dni na złożenie do sekretariatu dyrektora szkoły odwołania od decyzji komisji. Komisja rekrutacyjna zbierze się ponownie w celu rozpatrzenia odwołania.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STAŻ:

Kandydaci będą zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdu oraz  kursie przygotowującym do wyjazdu, który odbędzie się w okresie od grudnia 2019 do lutego 2020 (dokładane daty zostaną podane w późniejszym terminie). Kurs będzie obejmował:

-        20 h przygotowania językowego (język angielski biznesowy)

-        10 h przygotowania kulturowego

-        10 h przygotowania psychologiczne-pedagogicznego

-        6 h warsztatów z doradcą zawodowym.

Zajęcia odbywać się będą popołudniami lub w soboty. Obecność na zajęciach kursanci będą każdorazowo potwierdzać podpisem.

Za obecność i udział w zajęciach kandydaci będą otrzymywali punkty, które wpłyną na ich ostateczne zakwalifikowanie się do grupy wyjazdowej. 

AKTUALNOŚCI / KOMUNIKATY

KOMUNIKAT 1.   Zapraszamy wszystkich trzecioklasistów w roku szkolnym 2019/2020 do udziału w rekrutacji uczniów na wyjazd do Sewilli, gdzie będą mogli zaliczyć obowiązkowe praktyki zawodowe. Zakwalifikowani stażyści odbędą  miesięczne praktyki w hiszpańskich firmach, co umożliwi im  zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i pracę w międzynarodowym środowisku.

KOMUNIKAT 2. INFORMACJA O TERMINACH TESTÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ (MAJ 2020) 

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 19.11.19 R. (WTOREK) - 7 GODZINA LEKCYJNA SALA 16

TEST ZAWODOWY KLASA 3R - 21.11.19 R. (CZWARTEK) - 4 GODZINA LEKCYJNA SALA 

TEST ZAWODOWY KLASA 3E - 21.11.19 R. (CZWARTEK) - 2 GODZINA LEKCYJNA SALA 115 

OSOBOM, KTÓRE Z PRZYCZYN ZDROWOTNYCH NIE BĘDĄ MOGŁY WZIĄĆ UDZIAŁU W TESTACH W WYŻEJ OKREŚLONYCH TERMINACH, ZOSTANIE WYZNACZONY INNY TERMIN PO PRZEDŁOŻENIU ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO.                                                                                                            

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania  w sekretariacie młodzieżowym szkoły. Formularze można składać do 12 listopada 2019 r. do godziny 12.00. 

Pobierz formularz >>>

KOMUNIKAT 3.  ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

W DNIU 13.12.2019 R. ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU „PRAKTYKI ZAWODOWE NA RYNKU EUROPEJSKIM SZANSĄ NA SUKCES” – SEVILLA 2020.

ZAJĘCIA ZAPLANOWANE SĄ W PIĄTKI OD GODZ. 14.35  ORAZ W SOBOTY OD GODZINY 9.30 (SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAMIESZCZONY JEST PONIŻEJ).

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ORAZ DLA OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ JEST OBOWIĄZKOWA.

Uwaga:  Terminy zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych. Informacje o zmianach będą przekazywane na bieżąco.

Czytaj Harmonogram pdf >>>

 

                                                                                                                              KOORDYNATOR PROJEKTU

                                                                                                                                      BEATA ORŁOWSKA

Koordynatorami projektu są: p. Beata Orłowska i p. Ewa Mikłus